RAJASTHAN

AGRA

FATEHPUR SIKRI

RANAKPUR

ALSISAR

JAIPUR

NAGDA

DELHI

JAISALMER

UDAIPUR

BIKANER

JODHPUR

DÉSERT DU THAR

JOJAWAR